• Вт. Кві 13th, 2021

Виховна робота

Виховна робота в навчально-виховному комплексі

Виховна тема:

Виховання громадянина України – як засіб соціалізації учнів у контексті Європейського виміру.

Пріоритетним у виховній роботі закладу є:

 • реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
 • залучення молоді до національної та світової культури;
 • збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;
 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

Мета виховної роботи:

Створення організаційно-функціональної структури процесу виховання для розвитку життєвої компетентності особистості через формування ключових компетентностей різних сфер життєдіяльності особистості (виховання гуманної, порядної, всебічно розвиненої особистості, формування чіткої громадської позиції; розуміння своєї ролі в суспільстві; формування морально-етичної, художньо-естетичної, правової та екологічної культури; формування фізичної досконалості, зміцнення здоров’я), формування в учнів системи наукових знань про природу, людину, суспільство, почуття національної самосвідомості готовності до професійного самовизначення.

Загальні виховні завдання:

 • формування національної свідомості;
 • формування високої духовності особистості;
 • утвердження на національному ґрунті принципів загальнолюдської моралі;
 • виховання основ естетичної культури і розвиток художніх здібностей;
 • виховання трудової активності;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей та молоді;
 • формування правової культури;
 • виховання екологічної культури.

Найважливішим принципом загальноосвітньої школи є принцип гуманізму, відповідно до якого людині як вищій цінності суспільства надаються сприятливі умови для всебічного розвитку особистості. Школа сприяє досягненню гармонії в поєднані інтересів особи, суспільства і держави. Зміст, організація, форми і методи виховної роботи в школі підпорядковуються реальному визнанню особистості учня як головної мети на формування у школярів громадянської, зрілості – системи дійового ставлення особистості до Батьківщини, суспільства, держави, природи, колективу, до праці, до самого себе.

Ідеалом виховання є гармонійно розвинена свідома людина, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.

Система виховних завдань, через які конкретизується мета національного виховання:

 • забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до Ії здібностей, інтересів;
 • формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;
 • виховання правової культури: поваги до Конституції, державної символіки, знання та дотримання законів;
 • забезпечення духовної єдності поколінь ,виховні поваги до батьків, старших, історії рідного народу;
 • виховання духовної культури;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших;
 • забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорона і зміцнення їх фізичного, психічного та духовного розвитку.

Реалізація основних завдань і принципів виховання в нашій школі здійснюється, як і у всій національній системі освіти, у таких пріоритетних напрямках:

· ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (патріотичне виховання, ідеал служіння Україні, правове виховання) виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин і формується шляхом патріотичного та правового виховання;

· ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній вихованості особистості, показником якої є єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції і формується у процесі морального виховання;

· ціннісне ставлення до природи(екологічне виховання) виявляється в таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житії людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою, активній участі у природоохоронних заходах і формується в процесі екологічного виховання;

· ціннісне ставлення до мистецтва виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецтвом іформується у процесі художньо-естетичного виховання;

· ціннісне ставлення до праці (трудове виховання) передбачає усвідомлення особистістю значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; готовність до творчої діяльності, морально-психологічну підготовку до майбутньої професійної діяльності і формується у процесі трудового виховання;

· ціннісне ставлення до себе (цей напрямок охоплює художньо-естетичну освіченість і вихованість особистості)передбачає сформованість в особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. («Я»- фізичне, психічне, соціальне) і формується в процесі фізичного, превентивного виховання та формування здорового способу життя;

· ціннісне ставлення до свого психічного «Я»;

· ціннісне ставлення до свого фізичного «Я»( фізичне виховання);

· ціннісне ставлення до свого соціального «Я».

План виховної роботи 19-20